Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Fotografe: Naomi Segers, met adres te Klein Hagelkruis 79 in 2180 Ekeren en KBO-nummer 0769.750.230. tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer, en met de volgende contactgegevens: naomi@klikchick.be en +32 496 97 57 07.

1.2. De Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotografe de Overeenkomst gesloten heeft, tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotografe en De Klant.

1.4. Offerte: alle aanbiedingen van Fotografe aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 

1.5. Opdracht: de dienst of het product dat door Fotografe geleverd zal worden.

1.6. Product: elk zowel fysiek als digitaal product dat wordt verkocht door Fotografe. 

1.7. Wettelijk Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 e.v. WER.

1.8. Wettelijke Garantietermijn: de termijn 2 jaar waarbinnen garantie wordt geboden aan een consument voor indien de geleverde op afstand bestelde Producten gebrekkig zijn, conform artikel 1649bis e.v. BW.

1.9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.


Artikel 2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografe en De Klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door De Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn voor Fotografe slechts bindend indien en voor zover ze door deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Aanbod van de Opdracht

3.1. Fotografe doet een aanbod van Opdracht in de vorm van een Offerte, die ook de vorm kan aannemen van een prijslijst. De prijzen worden uitgedrukt in euro.

3.2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen of materiaal. Fotografe zal De Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het geldende aanbod is het aanbod dat bestaat op het moment dat De Klant het aanvaardt.

3.3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid op de 14de dag na datum van verzending door Fotografe.


Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht

4.1. De Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien De Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt zodanig dat Fotografe werk verricht in het kader van de Overeenkomst, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4.2. Fotografe houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Fotografe onaanvaardbaar maken.

4.3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografe is in dat geval gerechtigd om de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.


Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

5.1. De Opdrachten worden door Fotografe uitgevoerd naar eigen inzicht en op onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van De Klant.

Fotografe zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotografe gebruikelijk werkt.

Fotografe zal naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot. Opdrachtgever maakt de omstandigheden voor Fotografe zo gunstig mogelijk en treft waar nodig maatregelen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

5.2. Door Fotografe zal slechts enige nabewerking van bestelde foto’s plaatsvinden [om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder storende elementen in de omgeving]. Nabewerking hierbuiten is enkel mogelijk na overleg en kan extra kosten met zich meebrengen.

5.3. Fotografe heeft het recht om alles dat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.4. De Klant keurt na ontvangst van elk onderdeel van de Opdracht de dienst of het product goed, of maakt een voorbehoud indien de dienst niet bevredigend is. Een verloop van 2 weken zonder één van beide wordt als een goedkeuring beschouwd.


Artikel 6. Ontwerp van een fotoalbum

6.1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Fotografe ontworpen.

6.2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat de fotoselectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.

6.3. De Klant heeft de mogelijkheid een voorselectie te maken uit het gemaakte beeldmateriaal.

6.4. De Klant krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp te laten aanbrengen. Dit zijn redelijke aanpassingen in de vorm van het omwisselen van foto’s naar foto’s met een ander nummer uit de gemaakte reeks, op de plaats van de voorgaande fotopositie. Grotere wijzigingen, zoals in de opmaak van concepten zijn enkel tegen betaling mogelijk.

Uiterlijk 2 weken na gevraagde wijzigingen legt Fotografe een nieuw ontwerp voor aan De Klant.

6.5. Fotografe laat fotoalbums niet eerder drukken dan wanneer De Klant het ontwerp en nabewerkingen heeft goedgekeurd.


Artikel 7. Levering

7.1. Fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden. Het streven ligt op levering van beelden en eventuele fotoalbums maximaal 60 dagen na datum van de fotoshoot.

7.2. Online presentaties van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 7 dagen, en worden geleverd via een met wachtwoord afgeschermd systeem.

De online presentatie blijft 2 jaar gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden.

In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is heeft De Klant de mogelijkheid om producten te bestellen via de online galerij.  

7.3. Indien een fotoalbum besteld werd, wordt binnen 4 weken na de fotoselectie een eerste ontwerp digitaal voorgelegd. Ingeval De Klant wenst dat er wijzigingen worden aangebracht, waarvoor wordt verwezen naar Artikel 6.4., zal Fotografe een nieuw ontwerp voorleggen uiterlijk 2 weken na de vraag om wijzigingen.

Fotografe zal het fotoalbum laten drukken door het derde bedrijf waarmee zij gebruikelijk samenwerkt, van zodra De Klant het ontwerp heeft goedgekeurd.

7.4. Fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de

factuur per persoonlijke overhandiging geleverd of via post verzonden worden, tenzij anders overeengekomen. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

7.5. Bestelde digitale fotobestanden worden uiterlijk 4 weken na selectie via de online galerij, per mail via downloadlink aangeboden.

7.6. Fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan De Klant per e-mail gecommuniceerd.

7.7. Voor diensten of Producten die niet via de website zijn aangekocht, geschiedt de levering niet eerder dan de betaling van de volledige factuur, tenzij anders overeengekomen.

7.8. Leveringstermijnen gaan in vanaf betaling door De Klant voor de betreffende dienst of Product, of van het voorschot indien toepasselijk.

7.9. Levering van fysieke goederen geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per persoonlijke overhandiging of via gewone post.

De kosten voor een expressverzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van De Klant zijn ten laste van De Klant. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van De Klant, tot het moment dat zij door Fotografe onbeschadigd retour worden ontvangen.      

Fotografe is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of een andere derde waarop Fotografe beroep doet ter verzending van de bestellingen.

Fotografe levert enkel in Europa.

Indien de zending met de bestelling opnieuw bij Fotografe toekomt omdat De Klant een onvolledig of fout leveringsadres heeft opgegeven, kan De Klant, geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van De Klant, zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet De Klant de verzendingskosten nogmaals betalen.

7.10. Indien De Klant een consument is, geldt op online aangekochte producten de Wettelijke Garantietermijn van 2 jaar.


Artikel 8. Vergoeding

8.1. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotografe een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Bij online aankopen gelden de prijzen die op de website staan aangegeven.

8.2. Indien aannemelijk is dat Fotografe redelijkerwijze noodzakelijke hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal Fotografe dit doorrekenen aan De Klant.

Fotografe is ook steeds gerechtigd van De Klant een voorschot voor bijkomende kosten te vragen. Meer bepaald zijn alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. voor rekening van De Klant. Zij worden hetzij in de basisfactuur doorgerekend aan De Klant, hetzij rechtstreeks door Fotografe gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van Fotografe, kunnen maximum tot 50% van de vergoeding voor de verbonden diensten worden aangerekend.                         

De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden aan een maximum van 50% van het dagtarief.

8.3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

8.4. Alle door Fotografe genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

8.5. Indien De Klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotografe gerechtigd om een passende schadevergoeding aan te rekenen.


Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Voor diensten of producten die zijn aangekocht, zal Fotografe een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na facturatiedatum, tenzij anders overeengekomen.

9.2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.

9.3. Daagt een Klant niet op bij een fotoshoot zonder verwittiging, moet het volledige bedrag voor de fotoshoot alsnog betaald worden.

Daagt een Klant meer dan 10 minuten later dan het afgesproken tijdstip op, mag Fotografe de verloren tijd inkorten op de fotoshoot en toch de gehele afgesproken vergoeding aanrekenen.


Artikel 10. Verlet

10.1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.

10.2. In geval van ernstige omstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor Fotografe niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotografe naar beste vermogen zorgen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Fotografe maakt zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur op voorhand melding van het verlet, behoudens overmacht.

Fotografe is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant.

In geval van ernstige omstandigheden waaronder, doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor De Klant onmogelijk is om zijn of haar deel van de overeenkomst op de overeengekomen datum uit te voeren, zal De Klant Fotografe onverwijld op de hoogte stellen en kan niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

10.2. Ingeval van andere overmacht waardoor de Opdracht niet te realiseren is, is Fotografe gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is De Klant gehouden om Fotografe te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

Fotografe maakt zo spoedig mogelijk melding van het bestaan van de overmacht. Na ontvangst van deze mededeling heeft De Klant 2 weken de tijd om de Overeenkomst te ontbinden. Indien De Klant besluit tot ontbinding is deze verplicht om Fotografe te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

Fotografe is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant.

10.3. Onder ‘overmacht’ wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de Opdracht onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat De Klant in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de Opdracht en niet kan eisen.


Artikel 11. Annulering en opschorting

11.1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotografe, nadat De Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van De Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Over het openstaande factuurbedrag is dan eveneens een verwijlintrest verschuldigd van 12% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 75 euro, tenzij een grotere schade door Fotografe aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

11.2. Opschorting dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.

11.3. Indien De Klant een bestelling annuleert die betrekking heeft op een nog te leveren dienst, wordt 25% van de totaalprijs aangerekend.

11.4. Indien De Klant een Overeenkomst annuleert die betrekking had op een fotoshoot, worden volgende vergoedingen aangerekend:

- bij annulatie tot 72 uur voordien: 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

- bij annulatie tot 48 uur voordien: 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

- bij annulatie tot 24 uur voordien: 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

11.5. Een dienst die al volledig uitgevoerd is, of digitale Producten die al geleverd zijn, moeten steeds volledig betaald worden. Voor een dienst die gedeeltelijk is uitgevoerd moet ook steeds een vergoeding in verhouding tot de prijs van de volledige dienst worden betaald, en deze kan worden vermeerderd met een schadevergoeding voor annulatie door de Klant in functie van de gederfde winst.

11.6. De betalingsverplichting geldt tevens indien De Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst reeds vervaardigde diensten of producten.

11.7. Ingeval van niet-digitale producten, mag die aankoop wél kosteloos geannuleerd worden na levering, en dit voor 14 dagen na ontvangst en indien De Klant een consument is.

Deze Wettelijke Herroepingstermijn gaat in vanaf De Klant de bevestigingsmail van de bestelling heeft ontvangen.

Dit geldt echter niet als het gaat om Producten op maat, waaronder afdrukken van foto’s, of als het gaat om een bestelling van een dienst die al (gedeeltelijk) is uitgevoerd.

11.8. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Fotografe via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet De Klant die mededeling verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

11.9. De Klant moet de Producten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de beslissing om de overeenkomst te herroepen is meegedeeld, terugzenden naar Fotografe. De Klant is op tijd als de goederen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken worden teruggestuurd.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. 

11.10. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Fotografe zich het recht voor om De Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen door De Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

11.11. Indien De Klant de overeenkomst herroept, zal Fotografe alle tot op dat moment ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Fotografe wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat De Klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden.

11.12. Fotografe betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In ieder geval zullen aan De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

11.13. Een wijziging in de Opdracht gevraagd door De Klant hangende de uitvoering van de Opdracht, komt voor rekening van de Klant, en zal door Fotografe slechts worden uitgevoerd na ondertekening van een aparte Offerte van de meerkosten. Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht kunnen de uitvoeringstermijn verlengen.

Artikel 12. Klachten

12.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotografe. Dit kan via mail op het e-mailadres naomi@klikchick.be. Klachten na genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Een bezwaar kan ook steeds gericht worden aan de consumentenombudsdienst, via deze link.

12.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotografe, indien niet anders overeengekomen.

13.2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotografe.

13.3. Tenzij anders overeengekomen, houdt Fotografe zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

13.4. De Klant heeft de toestemming om de geleverde Producten te gebruiken en de foto’s voor de vooraf afgesproken doeleinden. Meer bepaald geldt deze licentie slechts voor de in het kader van die doeleinden uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van 1 jaar. Bij iedere publicatie wordt de naam van Fotografe vermeld. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s of ander beeldmateriaal door derden.

De Klant mag de geleverde foto’s ook steeds delen of verspreiden via het internet op niet-commerciële wijze, zolang deze foto’s voorzien zijn van een naamsvermelding van Fotografe.

13.5. Het is De Klant niet toegestaan de foto’s te verveelvoudigen, of ze op een andere manier dan in het vorige lid publiek te maken buiten de huiselijke kring.

De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotografe.                                                                               

De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografe, het verplichte bijsnijden op sociale media als Facebook uitgezonderd.

13.5. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

13.4. Elk gebruik van een werk van Fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografe, waarop gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.

13.5. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotografe, rekent deze tweemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval aan, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotografe.

13.6. Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende regeling rond de auteursrechten overeenkomen.


Artikel 14. Portretrecht

14.1. Fotografe houdt zich het recht voor de foto’s waarop De Klant herkenbaar in beeld staat te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, via website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen of drukwerk.

14.2. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.

14.3. Bezwaar tegen openbaarmaking of licentiëring van portretten moet voorafgaand aan de Overeenkomst bij Fotografe schriftelijk bekend worden gemaakt, waarop Fotografe hier rekening mee houdt.


Artikel 15. Klantgegevens, privacy en geheimhouding

15.1. Fotografe zal alleen gegevens van De Klant verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Fotografe, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor die bedrijfsvoering. Bij het aangaan van een Overeenkomst, waarbij duidelijk op de Privacyverklaring is gewezen, geeft De Klant Fotografe toestemming voor het gebruik en opslag van zijn of haar (persoons)gegevens voor genoemde doeleinden.

15.2. De Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt Fotografe zodra er wijzigingen zijn.

15.3. Fotografe is gerechtigd om de (persoons)gegevens van De Klant aan derden te verstrekken indien:

a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

b) Fotografe een kredietrapport wil laten opstellen;

c) Fotografe een incassoactie tegen De Klant instelt;

d) Fotografe daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

15.4. Klanten kunnen in de van deze algemene voorwaarden afzonderlijke Privacyverklaring in detail waarnemen op welke manier hun persoonsgegevens verzameld worden en wat hun rechten hieromtrent zijn.

15.5. Fotografe en De Klant verbinden zich ten opzichte van elkaar om alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst geheim te houden, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien. Dit geldt ook voor niet actief verstrekte informatie, zoals bedrijfsgeheimen.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van de Partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Schending van dit lid geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet de gehele schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. Fotografe is niet aansprakelijk voor materiële noch lichamelijke schade ontstaan bij De Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotografe of diens vertegenwoordigers.

16.2. Fotografe is niet aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

16.2. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door Fotografe geleverd zijn.

16.3. De aansprakelijkheid van Fotografe is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

16.4. De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Fotografe of haar aangestelde.


Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden   

17.1. Fotografe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotografe aan De Klant medegedeeld.

17.3. Indien De Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen.


Artikel 18. Overige bepalingen                                          

18.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

18.2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

18.2. Op de rechtsverhoudingen tussen Fotografe en De Klant is het Belgisch recht van toepassing.

18.3. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de Overeenkomsten dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen.

 

Laatst gewijzigd op 1 januari 2023.